[[ $root.alertMsgText ]]

Avoin yhtiö

Avoin yhtiö syntyy kahden tai useamman yhtiömiehen sopiessa elinkeinon harjoittamisesta yhteisen tarkoituksen ja edun saavuttamiseksi.

Avoin yhtiö perustetaan aina yhdessä

Avoin yhtiö syntyy kahden tai useamman yhtiömiehen sopiessa elinkeinon harjoittamisesta yhteisen tarkoituksen ja edun saavuttamiseksi. Avointa yhtiötä ei siis voi perustaa yksin, vaan perustajien lukumäärä on aina minimissään kaksi.

 

Mikäli osakkaiden lukumäärä muuttuu tulevaisuudessa niin, että toisen erottua tai kuoltua avoimessa yhtiössä onkin enää jäljellä vain yksi edustaja, yhtiö voi jatkaa toimintaansa sellaisenaan enintään vuoden ajan. Tämän jälkeen se muuttuu yksityiseksi toiminimeksi.

Pääoma muodostuu yhtiömiesten panoksista

Avoimen yhtiön pääoma muodostuu yhtiömiesten sijoittamista panoksista, jotka voivat olla eri suuruisia ja laatuisia. Yhtiömies voi siis sijoittaa yhtiöön rahaa, tavaraa tai vaikka oman työpanoksensa.

 

Yhtiön pääoma on kaikkien yhtiömiesten vapaasti käytettävissä. Nostetut varat voidaan käsitellä yhtiön kirjanpidossa pääoman palautuksena, yksityisottona, osakaslainana tai voitonjakona.

Avoin yhtiö syntyy kirjallisella sopimuksella

Avoin yhtiö syntyy yhtiömiesten kirjallisella sopimuksella sekä Y2- ja henkilötietolomakkeella. Toiminnan aloittamisesta tehdään perusilmoitus sekä Verohallinnolle että kaupparekisteriin. 

 

Avoimella yhtiöllä ja sen toiminnalla tulee olla taloudellinen ajallisesti jatkuva tarkoitus. Yhtiötä ei siis voi perustaa vaikka vain yhden rakennushankkeen ajaksi. 

Yhtiösopimuksen laatiminen

Yhtiösopimus laaditaan yleensä useana kappaleena, joista yksi jää jokaiselle yhtiömiehelle ja yksi tehdään kaupparekisteriä varten. Yhtiösopimuksella ei ole laissa määrättyä vähimmäissisältöä. Sopimus voi olla vapaamuotoinen, mutta sen on kuitenkin aina oltava allekirjoitettu ja päivätty. 

 

Koska kaikesta päätetään yhdessä yhtiömiesten kesken, kannattaa sopimuksessa kirjattuihin asioihin kiinnittää tarkasti huomiota esimerkiksi mahdollisten sairastapausten varalta.

Yhtiösopimuksessa sovitaan toiminnan tavoitteista ja kunkin yhtiömiehen velvollisuuksista ja vastuista. Samalla määritellään se, maksetaanko palkka työpanoksen vai yhtiön tekemän voiton mukaan. 

Sopimuksen tulee sisältää ainakin seuraavat asiat: yhtiön toiminimi, kotipaikka, toimiala ja valitut yhtiömiehet. Lisäksi sopimuksesta tulee käydä ilmi yhtiömiesten työnjako ja panos, toimitusjohtaja, yhtiön tilikausi, tappioiden ja voittojen jako sekä yhtiön purkamisen ja jatkuvuuden ehdot.

Osakkaiden velkavastuu

Yhtiömiesten ollessa rajoittamattomasti vastuussa yhtiön velvoitteista ei yhtiö joudu selvitystilaan, vaikka sen oma pääoma menisi jossain vaiheessa miinukselle. Mikäli yhtiö todetaan ulosotossa varattomaksi voi velkoja vaatia saataviaan suoraan yhtiömiehiltä eli yhtiömiehen henkilökohtaista omaisuutta voidaan käyttää velan maksuun. 

 

Yhtiön omaisuus eroaa kuitenkin siten, että yhtiömiehen henkilökohtaisista veloista ei ulosmitata yhtiön omaisuutta vaan ainoastaan yhtiömiehen yhtiöosuus. 


x