[[ $root.alertMsgText ]]

Nosta yrityksesi seuraavalle tasolle SWOT-analyysilla

Saako tekoälyn yleistyminen yritysmaailmassa kämmenesi hikoamaan? Jännittääkö, miten ilmastonmuutoksen eteneminen vaikuttaa yrityksesi toimintaan? Jos haluat kehittää yritystäsi maailman menon mukana, SWOT-analyysi auttaa.

 

Kun yritys on pystyssä ja asiakkaita haavissa, on hyvä ottaa pieni hengähdystauko ja tarkastella yritystä suhteessa sen laajempaan toimintaympäristöön. Yrityksen vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia luotaava SWOT-analyysi on kätevä tapa määrittää tavoitteita ja etsiä ratkaisuja niiden toteuttamiseksi. Kun analyysi on tehty, ei muuta kuin valjastamaan tulokset ja johtopäätökset konkreettisiksi strategioiksi.

 

VAHVUUDET (STRENGHTS)

Sisäiset vahvuudet liittyvät yrityksen ytimeen ja siihen, mikä tekee yrityksestä ainutlaatuisen ja mitkä ovat sen oleellisimmat menestystekijät. Tärkeää on tässä kohdassa miettiä asiaa objektiivisesti ja avoimesti: välttämättä se, minkä itse tunnistaa yrityksen vahvuudeksi, ei ole lopulta se tärkein. Asioita kannattaa myös tarkastella siitä näkökulmasta, mitkä ovat yrityksen vahvuudet suhteessa kilpaileviin yrityksiin, jotta analyysista tulee tarkempi ja realistisempi. Vahvuuksien kohdalla strategiana on vahvistaa ja käyttää niitä yrityksen toiminnassa hyväksi myös jatkossa sekä miettiä, miten niitä voi kehittää tulevaisuudessa.

 

SWOTin oma vahvuus on tuoda yksinkertaisella kaavalla esille sekä sisäisiä ja ulkoisia mahdollisuuksia, jotka muuten jäisivät taka-alalle. SWOT auttaa näyttämään sisäisten ja ulkoisten seikkojen väliset suhteet kirkkaammin. Analyysin avulla voidaan luoda toimivia käytännön strategioita jokaiselle osa-alueelle niin että kaikki kentät kuitenkin tukevat toisiaan.

 

HEIKKOUDET (WEAKNESSES)

 

Heikkouksien määrittelyssä on mahdollisuus sukeltaa syvälle niihin asioihin, jotka omassa yrityksessä kaipaavat kehitystä. Kun tunnistaa heikkoutensa, voi analyysivaiheessa miettiä, millaisella toiminnalla heikkoudet saadaan käännettyä vahvuuksiksi tai miten niistä päästään eroon. Vaikka heikkouksista ei olisi kokonaan mahdollista päästä eroon, on tärkeää miettiä keinoja, joilla niiden vaikutusta saadaan häivytettyä.

 

SWOT-analyysin oma heikkous on jähmeys. Se antaa mahdollisuuden jumittua liikaa tähän hetkeen sekä menneisyyteen. Analyysi auttaa jo valmiiksi olemassa olevan tiedon jäsentelyssä, mutta ei niinkään uusien ideoiden metsästyksessä. Tämä vaara tulee ottaa huomioon.


MAHDOLLISUUDET (OPPORTUNITIES)

Mahdollisuuksien tunnistaminen ja löytäminen ulkopuolelta voi olla haasteellista, mutta myös palkitsevaa. Sisäistä kristallipalloaan, joka perustuu hankittuun tietoon ja taitoon, kannattaa rohkeasti hyödyntää ajatusleikissä. Mahdollisuuksien kartoituksessa on tärkeää, että on perehtynyt oman yrityksensä toimialaan. Herkät tuntosarvet ja luova ajattelu voivat avata näkökantoja, joista on hyötyä analysoidessa tulevaisuuden mahdollisuuksia. On fiksua luoda strategia, joka ennen kaikkea hyödyntää positiivisia mahdollisuuksia rohkeasti. Näitä kartoittaessa kannattaa pitää mielessä, että yrityksen toiminnassa ketteryys ja valmius vastata asiakkaan muuttuviin tarpeisiin on kultaakin kalliimpaa.    

 

Perinteiseen SWOT-analyysiin kohdistuvat mahdollisuudet liittyvät sen yksinkertaisuuteen. Uusia, toimivia työkaluja on tarjolla, mutta monelle SWOTin riisuttu, simppeli tyyli auttaa jäsentelemään olemassa olevan paketin tavoitteelliseen muotoon. Parhaimmillaan SWOT tarjoaa uudenlaisia lähestymistapoja ja toimintamalleja oman yrityksen toimintaan, joita ei ole ennen tullut ajatelleeksi.

 

UHAT (THREATS)

Uhkan muodostaa ulkoinen ympäristön tekijä, johon ei yritys voi itse toiminnallaan vaikuttaa. Uhka voi olla joko globaali muutos tai toimintaympäristöön liittyvä tekijä, kuten esimerkiksi alueellinen muuttokato.

 

Vaarana on, että SWOT-analyysin tekijä ei tunnista oleellisia asioita omasta yrityksestään tai ympäristön vaikutuksista eikä katso asioita riittävän orientoituneena tulevaisuuteen. Jos tutkimuksen listausvaiheessa yrittäjä lähtee väärään suuntaan keskittyen epäolennaiseen, loppuanalyysia on hyvin hankalaa käyttää toimivan toimintasuunnitelman perustana.

 

ANALYSOINTI JA TOIMINTASUUNNITELMA

Kun osiot on pohdittu ja kirjattu ylös, alkaa analyysin tärkein vaihe. Pelkän tiedostamisen lisäksi analyysin tavoitteena on saada kasaan strategia, jolla vahvuudet saadaan hyötykäyttöön, heikkoudet voidaan kääntää vahvuuksiksi, uhat väistettyä sekä mahdollisuudet tunnistettua. Jotta toimintasuunnitelmasta tulisi mahdollisimman laadukas ja kattava, on jo kartoitusvaiheessa tärkeää virittää taajuus kohti tulevaisuutta. Ensiarvoisen tärkeää on tuntea oma yrityksensä sekä koko toimialan kenttä monipuolisesti sekä pohtia tulevaisuuden skenaarioita myös laajemmassa mittakaavassa.

 

Jos yrityksen sisäinen vahvuus on kivijalkamyymälän asiantunteva ja ystävällinen asiakaspalvelu, millaisia uhkia tulevaisuus tuo tullessaan esimerkiksi digitalisaation myötä ja kuinka tätä sisäistä vahvuutta voisi kehittää tulevaisuuteen toimivaksi ratkaisuksi?

 

Parhaimmillaan SWOT-analyysi auttaa tunnistamaan uusia strategioita, joiden avulla yrittäjän on helpompi reagoida muutoksiin ja kehittää yritystään oikeaan suuntaan. Listausten ollessa valmiit, jokainen kenttä käydään läpi kohta kohdalta ja etsitään ratkaisuja, millainen toiminta tukee minkäkin kentän tunnistettua tavoitetta. Kun analyysi on valmis ja strategia mietitty, ei ole syytä jäädä pyörittelemään peukaloita. Tärkein vaihe SWOT-analyysissa on ottaa toimintasuunnitelma konkreettisesti käyttöön yrityksen arjessa.


 

Tee SWOT-analyysi helposti suunnittelutyökalujemme avulla!

Luo ilmainen käyttäjätili ja kokeile

 

 

Onko sinulla jo käyttäjätili?

Työpöydälle >>


x