[[ $root.alertMsgText ]]

Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjät

If Vahinkovakuutusyhtiö Oyj, Suomen sivuliike
Y-tunnus: 1602149-8

Rekisteröity kotipaikka Tukholma

PL 4, 00025 IF


Nordea Bank Oyj
Y-tunnus: 2858394-9
Satamaradankatu 5, 00020 NORDEA

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma
Y-tunnus: 0533297-9
PL 1, 00098 VARMA

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Pialiina Lehto
If Vahinkovakuutusyhtiö Oy

Rekisterin nimi

Onnistuyrittäjänä.fi –verkkopalvelun henkilötietorekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Onnistuyrittäjänä.fi –verkkopalvelun käyttäjä luo käyttäjätunnuksen päästäkseen kirjautumaan verkkopalveluun. Verkkopalvelussa rekisteröitynyt käyttäjä voi mm. tehdä aloittavan yrityksen rahoitus-, kannattavuus- ym. laskelmia palvelun tarjoamia laskureita apuna käyttäen. Käyttäjä voi verkkopalvelussa myös täyttää viranomaisille toimitettavia yritystoiminnan aloittamiseen liittyviä lomakkeita ja pyytää tarjouksia pankki- ja vakuutuspalveluista.
Rekisterinpitäjät käyttävät tietoja tarjoamiensa vakuutus- ja pankkituotteiden sekä rekisterinpitäjien liitännäistoimintojen piiriin kuuluvien tuotteiden ja palvelujen myyntiin ja markkinointiin, myös suoramarkkinointiin.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää tietoja henkilöistä, jotka suunnittelevat yritystoiminnan aloittamista sekä henkilöistä, jotka työnsä tai asemansapuolesta hoitavat yrityksen asiointia pankki-, vakuutus- yms. asiointia ja viranomaisyhteyksiä
Rekisteriin tallennetaan:

 • nimi
 • sähköpostiosoite
 • osoitetiedot
   

Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterinpitäjät voivat luovuttaa henkilötietoja vain rekisteröidyn suostumuksella sekä voimassa olevan lainsäädännön mukaisissa tilanteissa.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteristä ei siirretä tietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

 1. Tietojenkäsittelyvaltuuksien hallinnan avulla valvotaan, että rekisterin tietoja saavat käsitellä vain siihen oikeutetut henkilöt.
 2.  Rekisteriä pidetään tietoverkossa, joka on eristetty julkisesta tietoliikenneverkosta palomuuriratkaisujen avulla.
 3.  Julkisessa tietoliikenneverkossa siirrettävät luottamukselliset tiedot salataan teknisin keinoin.
 4. Rekisteristä ei synny manuaalisessa muodossa olevia asiakirja-aineistoja.
   

Tarkastusoikeuden toteuttaminen ja tietojen korjaaminen

Rekisteröidyt voivat toteuttaa henkilötietolainmukaisen tarkastusoikeutensa esittämällä jollekin kolmesta rekisterinpitäjästä pyynnön tarkastaa itseään koskevat tiedot. Pyyntö on esitettävä rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.
Rekisterinpitäjät huolehtivat, että rekisteri sisältää yksinomaan käyttötarkoituksensa kannalta tarpeellisia tietoja ja että kaikki virheellisiksi tai vanhentuneiksi havaitut tiedot korjataan tai poistetaan ilman aiheetonta viivästystä. Rekisteröidyllä on oikeus esittää rekisterinpitäjille pyyntö korjata käsittelyn kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjiä käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.
Rekisteröity voi toteuttaa tässä kohdassa esitetyt oikeutensa ottamalla yhteyttä rekisteriasioita hoitavaan henkilöön.

x