[[ $root.alertMsgText ]]

Rekisteriseloste

If, Varma ja Nordea toimivat EU-tietosuoja-asetuksen mukaisina yhteisrekisterinpitäjinä

If, Varma ja Nordea ovat luoneet OnnistuYrittäjänä.fi -palvelun tukeakseen yrittäjiä liiketoiminnan haasteissa. OnnistuYrittäjänä.fi -tiimi koostuu Nordean, Ifin ja Varman asiantuntijoista, joiden tehtävänä on olla mukana yrittäjän arjessa ja vastata yrittäjien kysymyksiin yritys-, pankki-, ja vakuutusasioissa. OnnistuYrittäjänä.fi -palvelun tarkoitus on toimia kokonaispalveluna, mutta kukin palveluntarjoaja toimii omalla tehtäväalueellaan. EU-tietosuoja-asetuksen näkökulmasta If, Nordea ja Varma toimivat yhteisrekisterinpitäjinä ja vastaavat kukin omalta osaltaan ja yhdessä palveluun liittyvästä henkilötietojen käsittelystä. EU-tietosuoja-asetuksen mukaan rekisteröitynä voit käyttää asetuksen mukaisia oikeuksia suhteessa kuhunkin rekisterinpitäjään ja kutakin rekisterinpitäjää vastaan. Yhteystiedot tietosuoja-asioissa löytyvät alta kunkin yhtiön kohdalla erikseen.

 

Rekisterinpitäjät

If Skadeförsäkring AB (publ), jota edustaa Suomessa If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike

Y-tunnus: 1602149-8

Rekisteröity kotipaikka Tukholma

PL 4, 00025 IF

 

Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliike

Y-tunnus: 1703218-0

Aleksanterinkatu 36, 00020 NORDEA

Yhteydenotot tietosuoja-asioissa: dataprotectionoffice@nordea.com tai kirjeitse osoitteeseen Nordea, Group Data Protection Office, Tietosuojavastaava, Satamaradankatu 5, FI-00020 Nordea.

 

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma

Y-tunnus: 0533297-9

PL 1, 00098 VARMA

tietosuoja@varma.fi

 

Rekisterin nimi

Onnistuyrittäjänä.fi –verkkopalvelun henkilötietorekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Onnistuyrittäjänä.fi –verkkopalvelun käyttäjä luo käyttäjätunnuksen päästäkseen kirjautumaan verkkopalveluun. Verkkopalvelussa rekisteröitynyt käyttäjä voi mm. tehdä aloittavan yrityksen rahoitus-, kannattavuus- ym. laskelmia palvelun tarjoamia laskureita apuna käyttäen. Käyttäjä voi verkkopalvelussa myös täyttää viranomaisille toimitettavia yritystoiminnan aloittamiseen liittyviä lomakkeita ja pyytää tarjouksia pankki- ja vakuutuspalveluista.

Rekisterinpitäjät käyttävät tietoja tarjoamiensa vakuutus- ja pankkituotteiden sekä rekisterinpitäjien liitännäistoimintojen piiriin kuuluvien tuotteiden ja palvelujen myyntiin ja markkinointiin, myös suoramarkkinointiin.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää tietoja henkilöistä, jotka suunnittelevat yritystoiminnan aloittamista sekä henkilöistä, jotka työnsä tai asemansa puolesta hoitavat yrityksen asiointia pankki-, vakuutus- yms. asiointia ja viranomaisyhteyksiä

Rekisteriin tallennetaan:

  • nimi
  • sähköpostiosoite
  • osoitetiedot

 

Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterinpitäjät voivat luovuttaa henkilötietoja vain rekisteröidyn suostumuksella sekä voimassa olevan lainsäädännön mukaisissa tilanteissa.

 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteristä ei siirretä tietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

  1. Tietojenkäsittelyvaltuuksien hallinnan avulla valvotaan, että rekisterin tietoja saavat käsitellä vain siihen oikeutetut henkilöt.
  2. Rekisteriä pidetään tietoverkossa, joka on eristetty julkisesta tietoliikenneverkosta palomuuriratkaisujen avulla.
  3. Julkisessa tietoliikenneverkossa siirrettävät luottamukselliset tiedot salataan teknisin keinoin.
  4. Rekisteristä ei synny manuaalisessa muodossa olevia asiakirja-aineistoja.

 

Henkilötietojen ja evästeiden käyttö

Rekisterinpitäjät käsittelevät henkilötietoja  voimassa olevan tietosuojalainsäädännön sekä rahoituslaitoksia tai vakuutusyhtiöitä koskevan lainsäädännön mukaisesti. Rekisterinpitäjät noudattavat kaikessa toiminnassaan pankkisalaisuutta, vakuutusyhtiöitä sitovaa salassapitovelvoitetta ja yksityisyyden suojaa koskevia vaatimuksia. Henkilötietoja käytetään Rekisterinpitäjien liiketoiminnassa ja palveluissa. Tietoja saadaan OnnistuYrittäjänä.fi -verkkopalvelun henkilötietorekisteriin kuuluvilta henkilöiltä tai heidän edustajiltaan.

 

Käyttämällä OnnistuYrittäjänä.fi -verkkopalvelua annat suostumuksesi tähän palveluun antamiesi henkilötietojesi käsittelyyn Rekisterinpitäjien yritysasiakkaille tarjottavien palveluiden sekä tuotteiden suoramarkkinointitarkoitusta sekä sähköistä suoramarkkinointia varten.

 

Jos olet Rekisterinpitäjän (Nordea, If Vakuutus tai Varma) yritysasiakas käyttämällä OnnistuYrittäjänä.fi verkkopalvelua annat suostumuksen edustamasi yrityksen asiakastietojen käyttämiseen kyseessä olevan Rekisterinpitäjän/Rekisterinpitäjien yhteiseen tai erilliseen suoramarkkinointitarkoitukseen tai ennen suoramarkkinointia tehtävään asiakasrekistereiden vertailemiseen kohdennettua suoramarkkinointia varten. Edellä mainittuja tietoja säilytetään vain markkinointitarkoituksen käytön ajan.

 

Vakuutat, että sinulla on oikeus toimia palveluun rekisteröimäsi yrityksen laillisena edustajana sekä antaa yllä yksilöity suostumus yritysasiakastietojen käyttämisestä yllä yksilöityjen yritysten välillä sekä suoramarkkinointiin. Suoramarkkinoinnin voi kieltää ilmoittamalla siitä Rekisterinpitäjälle.

Tietojen keräys

Käyttämällä OnnistuYrittäjänä.fi -verkkopalvelua annat suostumuksesi siihen, että Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliike, If Vahinkovakuutusyhtiö Oyj, Suomen sivuliike ja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma voivat kerätä, käsitellä ja analysoida tietoja verkkosivujen käytöstä, tietoliikenteestä ja tapahtumista. Tietoliikennettä koskevia tietoja voidaan yhdistää verkkosivuilla käyviin henkilöihin ja käyttää viestien välittämiseen, jakamiseen ja lähettämiseen tietoverkoissa. Palveluntarjoajat voivat hankkia tällaisia tietoja tarpeen vaatiessa myös kolmansilta osapuolilta.

Tarkoitus

Rekisterinpitäjät tallentavat tilastotietoja verkkosivujen käytöstä varmistaakseen verkon teknisen toteutuksen ja käytön. Rekisterinpitäjät saavat tietojen avulla myös kuvan verkkosivuilla kävijöiden käyttäjäkokemuksista ja pystyvät hyödyntämään tietoja verkkosivujen kehittämisessä.

 

Rekisterinpitäjät käyttävät verkkotilastoja parantaakseen sähköisiä palvelujaan ja ymmärtääkseen yhä paremmin asiakkaiden ja verkkosivulla kävijöiden tarpeita.

Kuka tietoja käsittelee?

Rekisterinpitäjät valvovat kerättyä tietoa eivätkä luovuta sitä sivullisille.

 

Rekisterinpitäjät saattavat käyttää myös muiden alihankkijoiden palveluja apunaan asiakaspalvelussa, markkinointianalyyseissä tai yhteydenpidossa taloudellisiin toimijoihin.

Evästeiden käyttö

Rekisterinpitäjät saattavat kerätä tietoa automaattisesti käyttämällä evästeitä. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa verkkosivuilla kävijän kovalevylle. Tekstitiedostoon sisältyy tietoja, joita käytetään muun muassa verkkosivujen käytön helpottamiseksi.

 

Rekisterinpitäjät käyttävät sekä istuntokohtaisia että pysyviä evästeitä. Jos et halua hyväksyä evästeitä, voit muuttaa selaimesi selainasetuksia. Huomaathan, että Rekisterinpitäjät katsovat sinun hyväksyneen evästeiden käytön, ellet poista niitä käytöstä.

 

Miten evästeet poistetaan käytöstä

Alla olevasta linkistä pääset katsomaan, miten evästeet poistetaan käytöstä. http://www.aboutcookies.org/how-to-delete-cookies/

Tietojen säilytys

Henkilötietojasi säilytetään niin kauan kuin on tarpeen Tietosuojaselosteessa mainittuihin käyttötarkoituksiin, ellei pidempää säilytysaikaa vaadita tai sallita laissa.

 

Säilyttämisaika riippuu esim. mahdollisen vakuutuskorvausvaatimuksen esittämiseen vaikuttavasta lainsäädännöstä, kirjanpitolaista sekä muista tekijöistä. Jos henkilötietojesi säilyttäminen ei ole välttämätöntä, voit pyytää rekisterinpitäjää poistamaan tiedot. Tarpeettomat tai epäolennaiset henkilötiedot poistetaan tai anonymisoidaan.

 

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetukseen perustuen oikeus saada pääsy rekisterinpitäjän käsittelemiin henkilötietoihin, oikeus tietojen oikaisemiseen, oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle sekä tietyissä tilanteissa oikeus tietojen poistamiseen, oikeus rajoittaa ja vastustaa tietojen käsittelyä sekä oikeus siirtää tiedot muualle. Alla tarkempaa tietoa oikeuksien käyttämisestä.

 

Oikeus saada pääsy tietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjiltä vahvistus siitä, käsitelläänkö hänen henkilötietojaan. Mikäli henkilötietoja käsitellään, rekisteröidyllä on oikeus saada jäljennös tiedoista ja tarkastaa tiedot.  Rekisteröity voi toteuttaa tietosuoja-asetuksen mukaisen tarkastusoikeutensa esittämällä jollekin kolmesta rekisterinpitäjästä pyynnön tarkastaa itseään koskevat tiedot. Pyyntö on esitettävä rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

 

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisterinpitäjät huolehtivat, että rekisteri sisältää yksinomaan käyttötarkoituksensa kannalta tarpeellisia tietoja ja että kaikki virheellisiksi tai vanhentuneiksi havaitut tiedot korjataan tai poistetaan ilman aiheetonta viivästystä. Rekisteröidyllä on oikeus esittää rekisterinpitäjille pyyntö korjata käsittelyn kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

 

Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjiä käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Rekisteröity voi toteuttaa tässä kohdassa esitetyt oikeutensa ottamalla yhteyttä  rekisterinpitäjään, jonka osalta rekisteröity haluaa käyttää kielto-oikeuttaan.

 

Oikeus tietojen poistamiseen (oikeus tulla unohdetuksi)

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjää poistamaan henkilötietonsa palvelusta. Tiedot poistetaan tällöin Onnistuyrittäjänä.fi –verkkopalvelun henkilörekisteristä.

 

Oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksessa säädettyjen edellytysten täyttyessä oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista.

 

Oikeus tehdä valitus

Mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojensa käsittely on ristiriidassa voimassa olevan lainsäädännön kanssa, hän voi tehdä valituksen tietosuojavaltuutetulle: https://tietosuoja.fi/yhteystiedot

Alihankkijat

Rekisterinpitäjät käyttävät Onnistuyrittäjänä.fi -verkkopalvelun tarjoamisessa alihankkijanaan seuraavaa yritystä:

Valve Group Oy
Ludvikinkatu 6
00130 Helsinki

 

 

x